Happy Home Weeshuis

Welkom in "HAPPY HOME"

Happy Home is een project voor weeskinderen en kinderen in nood, gelegen in zuid-west Kenia. Ons "blije huis" opende haar deuren op 2 november 2006 en herbergt vandaag 31 kinderen.

 

Blijf op de hoogte van Happy Home

Happy Home Facebook

Je kan hier de Happy Home Infoblaadjes downloaden om aan vrienden uit te delen :

Infoblaadje Happy Home (Nederlands)

Infoblaadje Happy Home (Engels)

Klik op de onderstaande links om de rest van het verhaal te lezen...

Historiek

Waarom een weeshuis in Stella?

De reden is dat er een schreeuwend tekort is aan weeshuizen in de streek van Nyanza. In deze streek verloren veel kinderen hun ouders kunnen, door de grote armoede, familieleden of naasten niet altijd voor opvang zorgen.

Vele families worden verplicht om ondanks alles de weeskinderen toch op te vangen, maar om de extra last te compenseren moeten de kinderen vaak heel hard werken in ruil voor de zorg.

Wanneer je aan de mensen vraagt " hoeveel kinderen heeft u?", antwoorden ze vaak "ik heb 5 kinderen plus 4 van m’n broer en ik zorg ook voor m’n ouders."

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

HIV/AIDS in de provincie Nyanza

Stella, een klein dorpje met enkele honderden inwoners, is gelegen in het zuidwesten van de provincie Nyanza, op enkele kilometers van de grens met Tanzania, tussen het Victoriameer en het reservaat van Massai Mara. Nyanza is de armste provincie van Kenia en bovendien slachtoffer van talrijke epidemies. Een van de belangrijkste redenen van het groeiende aantal wezen in deze streek is het grote sterfteaantal door het aidsvirus. Bepaalde traditionele gebruiken werken de verspreiding van het virus in de hand, zoals bijvoorbeeld het overerven van de (vaak besmette) weduwe aan de broer van de overledene. Deze traditie komt voort uit de behoefte aan financiële en sociale bijstand aan deze weduwe en haar kinderen. Vandaag wordt hierdoor de kans op besmetting van een hele generatie bevordert. Bijgevolg blijven vaak alleen maar de grootouders en een 10-of 20tal kleinkinderen over. Hoe kunnen deze grootouders voor geld en voor de opvoeding van hun kleinkinderen zorgen, terwijl ze te oud zijn om op het veld te werken?

Hieronder enkele statistische gegevens over de provincie Nyanza (uit het UNDP Human Development Report 2006):

· een levensverwachting van 44 jaar, de laagste van het land;
· 13% van de totale bevolking is HIV positief (of 30% van de "actieve" bevolking), het hoogste percentage in Kenia ;
· 63% van de bevolking leeft onder de armoedegrens, opnieuw één van de hoogste % in Kenia.

Het dringenste is een weeshuis

 

Een persoonlijke ervaring illustreert tenslotte de dringende behoefte aan weeshuizen in Nyanza.

Tijdens veldwerk in het kader van mijn werk deden we een participatieve evaluatie over de rurale behoeften in de dorpen. Dit is een activiteit in dewelke de dorpelingen gevraagd wordt via verschillende oefeningen hun levensomstandigheden te analyseren. Eén van deze oefeningen vraagt naar welke organisaties in het dorp tekort schieten. In tegenstelling tot onze verwachting, vroegen de vrouwen niet naar NGO’s, micro-kredieten of ontwikkeling van de landbouw maar naar een weeshuis…

 

De geboorte van Happy Home

Ongeveer 15 jaar geleden richtte de familie Sagwa Mdeizi de “Medicare Maternity & Nursing Home Hospital” op, een kliniek voor medische zorg aan de omliggende dorpen. In die tijd waren er weinig hospitalen in de buurt en was het Medicare erg welkom. Jaar na jaar kwamen er nieuwe ziekenhuizen bij en werden de patiënten in Medicare te schaars om een medische infrastructuur en het nodige personeel aan te kunnen houden.

De familie Sagwa Mdeizi besloot toen de kliniek om te vormen een andere humanitaire instelling. Ze hadden al jaren zelf een aantal weeskinderen in huis genomen en toen Isabelle Vandeplas in 2006 in Stella toekwam, met het idee om naast haar werk weeskinderen te helpen, begon het weeshuis project definitief vorm te krijgen. En in zeer korte tijd ontstond “Happy Home”.

Isabelle vertelt u hoe dit alles begon :

« Ik ontmoette Alfred, Rose en hun familie in 2006 in het kader van mijn werk als landbouw onderzoeker. Na een eerste ontmoeting met de boeren nodigde Alfred me uit bij hen in te trekken en deel uit te maken van zijn grote familie.

Voordien werkte ik in Benin (West-Afrika) bij het Wereldvoedselhulpprogramma van de VN, en was actief binnen een project voor voedselhulp aan weeshuizen. Tijdens deze missies werd ik geraakt door de enorme toewijding van de plaatselijke bevolking, die talrijke weeskinderen opvingen met slechts één salaris.

Toen ik zag wat deze bescheiden families verwezenlijkten nam ik me voor ooit zelf zulke kinderen te helpen. Amper 6 maanden later werd mijn wens vervuld, in Kenia!

Tijdens een gesprek met Rose, de vrouw van Alfred bij wie ik logeerde, zag het idee voor een “Happy Home” het licht. Ik wou weeskinderen in de buurt helpen en zij had een leeg gebouw dat een nieuw doel zocht. Al snel vormden we een team met Alfred, Edouard (Isabelle’s partner) en Tom (een vriend van de familie).”


                 Isabelle - Rose - Tom - Edouard - Alfred

 

De Kinderen

De kinderen

Wie zijn onze kinderen?

De doelstelling van Happy Home (HH) is het ter hulp komen van de meest behoeftige kinderen in en rond Stella. Vaak gaat het dus over kinderen die beide ouders zijn verloren, maar HH ontvangt ook niet-weeskinderen die door de sociale diensten van de plaatselijke overheid worden omschreven als zijnde noodlijdend.


In samenwerking met de lokale overheid en met de leden van de gemeenschap wordt er altijd eerst nagegaan of er geen opvang mogelijk is in de familie of de gemeenschap van het kind.

Happy Home geeft voorrang aan de meest dringende gevallen, zonder onderscheid van stam, taal of religie. Ook probeert HH zoveel mogelijk broers en zussen samen te houden.

De doelstelling van Happy Home is deze kinderen een opleiding te laten volgen, in functie van hun specifieke bekwaamheden, en hen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun re-integratie in hun respectieve gemeenschap eens volwassen.

Kleding en onderdak

Mamdogo (letterlijk “kleine mama” of Rose) is verantwoordelijk voor de inventarisatie van de kledingstok. Elk kind heeft zijn eigen kleerkastje. Om onkosten te besparen komt het grotendeel van de kleding van donaties. Ze worden dan uit België getransporteerd door een vriendelijk hostesse van Brussels Airlines. Ziehier hoe u kunt bijdragen aan de samenstelling van het kleerkastje van onze kinderen en meteen uw gedragen kinderkleding kunt recycleren.

De jongens en de meisjes slapen in aparte kamers. De oudsten staan in voor de kleineren.

 

Gezondheid

De gezondheid

Wat de gezondheidszorg betreft: de kinderen kunnen rekenen op de aanwezigheid van Rose, mama van de familie Sagwa Mdeizi die voltijds verpleegster / mama is en 24/24 bereikbaar. Ze woont op enkele passen van het weeshuis. Gedurende haar afwezigheid wordt ze vervangen door een hulpverpleegster.

Naast de verpleging binnen het weeshuis, kunnen we altijd beroep doen op het ziekenhuis in Migori, 5 km verderop.

Wat betreft de preventieve zorg:

Veiligheid

Stella en het gebied rondom zijn over het algemeen zeer veilig. Er zijn praktisch nooit incidenten. Toch hebben wij enkele voorzorgsmaatregelen genomen: span>

Maar bovenal is de veiligheid een zaak van goede relaties met de autoriteiten van alle andere leden van de dorpscommunauteit

« In Afrika is een hechte gemeenschap een bescherming tegen criminaliteit. In een evenwichtige gemeenschap zijn de leden namelijk én informant én veiligheidsagent. »

Onderwijs


Onderwijs

Happy Home wil de kinderen zoveel mogelijk kansen geven op vlak van onderwijs. Na de kleuterschool en het lager onderwijs zullen ze naargelang hun bekwaamheden en interesses, klassiek secundair onderwijs of een beroepsopleiding volgen. De beste leerlingen krijgen de mogelijkheid een hogere opleiding te volgen.

Om de slaagkansen van onze kinderen te verhogen, komen er na school leraren die de kinderen helpen met huiswerk en het verder opvolgen van het leerproces.

Het Keniaanse onderwijssysteem is geïnspireerd op het Britse: het kleuterklasje kan al worden bezocht vanaf 2 jaar. Vervolgens gaat men naar de lagere school vanaf 7 jaar, in de klassen Standaard 1 tot 8.

De toelating tot het secundair onderwijs hangt af van de behaalde resultaten op het nationale lager onderwijs examen.

De beste leerlingen mogen doorstromen naar een (dure) nationale school, een tweede groep krijgt toegang tot de provinciale scholen en de anderen kunnen intreden in een districtschool in één of ander dorp.

Het secundaire niveau omvat 4 jaar, van “Form 1” tot “Form 4”, met aan het eind een nationaal secundair examen. De beste leerlingen krijgen een studiebeurs aan de universiteit.
résultats à cet examen.

Dankzij het Keniaanse programma voor gratis onderwijs zijn de schoolkosten tot aan het einde van de lagere school beperkt, maar deze stijgen jammer genoeg spectaculair vanaf het secundaire niveau.

Daarom zijn we verplicht vandaag te beginnen sparen om de kinderen morgen een studiekans te geven!


Vrije tijd en huishoudelijke taken

Het personeel van Happy Home zorgt ervoor dat de kinderen opgroeien in een goede omgeving en met respect voor de plaatselijke gebruiken. De invulling van de vrije tijd van een kind in Kenia is héél anders dan wat wij gewoon zijn. Kinderen zijn inderdaad verantwoordelijk voor een groot deel van de huishoudelijke taken, een leerschool voor hun toekomst.

Het is elke dag een uitdaging om erover te zorgen dat de kinderen zich goed vermaken (daar hebben ze geen enkel probleem mee!) maar ook dat ze de gewoontes en tradities kennen en zo hun plaats opnemen in de gemeenschap. De kinderen moeten zoveel mogelijk opgroeien zoals andere kinderen in de gemeenschap.

Om hierin te slagen proberen wij:

· een familiaal kader te scheppen met respect voor de plaatselijke gebruiken;
· een efficiënte verdeling van de huishoudelijke taken te verzekeren;
· de technische vaardigheden die nodig zijn in een rurale omgeving aan te leren (handenarbeid, landbouwtechnieken, veeverzorging…);
· te zorgen voor het welzijn en de psychologische begeleiding van de kinderen;
· optimale regels voor hygiëne, voeding en gezondheid te volgen.

 

Een blik in onze fotogalerij verschaft u een kijkje in de dagelijkse bezigheden van de kinderen. Om er nog meer over te weten nodigen we u uit enkele minuten de tijd om de Happy Home Nieuwsbrieven te doorlopen! (kijk onderaan op de pagina “News”)

 

Onze Missie

Onze Visie

Het is onze wens dat de kinderen van Happy Home zich volledig kunnen ontplooien en evolueren tot onafhankelijke en verantwoordelijke volwassenen.

Onze missie

Samen met de leden van de gemeenschap en de plaatselijke autoriteiten een nieuwe start mogelijk maken voor kwetsbare kinderen en weeskinderen. Aan deze kinderen een kans op een beter bestaan bieden door ze groot te brengen binnen een warme en serene familie, een prima opvoeding te geven, medische verzorging en gezond voedsel te verschaffen.

7. Organisatie

Organisatie

Organisatorische Structuur

Ziehier een klein overzicht van de structuur die wij hebben opgezet om ons project in goede banen te leiden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met uitzondering van de lokale directeur en het personeel in HH, zijn alle mensen die zich voor HH inzetten, zowel op bestuursniveau als in de fondsenwerving, onbetaalde vrijwilligers. Ook voorzien wij de aanstelling van een financiële auditeur om de rekeningen regelmatig te controleren.

Omkadering

Het personeel van Happy Home wordt onderverdeeld in twee categorieën:

A) Professionele personeel

B) Ondersteunend personeel.

Het ondersteunende personeel, de directeur en de verplegers worden exclusief gerecruteerd binnen de locale gemeenschap. We hechten veel belang aan hun kennis van de lokale cultuur en gewoontes die ze aan de kinderen moeten overdragen. Enkel voor de sociale assistente zoeken we ook buiten de gemeenschap naar een vrouw met de vereiste opleiding. Deze persoon speelt een spil positie in de opvoeding en begeleiding van de kinderen en zorgt voor het contact met de families van de kinderen en met de sociale diensten van de regering.

Wij willen in Happy Home een familiale sfeer creëren, daarom zijn er meerdere “mama’s”zodat zij dicht bij de kinderen kunnen staan. Verder verwachten wij van het personeel een zekere flexibiliteit om meer dan één functie te bekleden. Gedurende verlof- en ziekteperiodes is er voor alle sleutelfuncties een vervangingspersoon voorzien.

Naast dit vast personeel komen er regelmatig professionele krachten langs om de kinderen te helpen, zoals kinderpsychologen of leraars, naargelang de specifieke noden van onze kinderen. Daarnaast komen vaak ook vrijwilligers uit Kenia of het buitenland meehelpen in Happy Home. En natuurlijk zijn de familieleden, meestal de grootouders, steeds van harte welkom!

Kortom, er is altijd leven in de brouwerij!

 

Leden van de Bestuursraad

Juridisch statuut van Happy Home

In Kenya is het project Happy Home Orphanage gestart als “self help group”. Het is geregistreerd bij de overheidsdiensten en ontving twee werkingscertificaten. Eén van deze certificaten is hernieuwbaar en dus onderworpen aan regelmatige controles, zowel van de kinderen als van het tehuis.

Kenya heeft een heel strak wettelijk systeem op gebied van de opvang van weeskinderen. Dit systeem moet erover waken dat de geplaatste kinderen alles krijgen wat nodig is voor hun ontplooiing.

Drie buitenlandse erkende en geregistreerde organisaties zonder winstoogmerk waken over onze organisatie en ons financieel beleid:

Op dit moment zijn we in procédure om een Keniaanse NGO op te richten die zal ageren als overkoepelende organisatie voor het project “ Happy Home Orphanage” en later misschien andere projecten. De Keniaanse wetgeving kent inderdaad meer voordelen en bescherming toe aan als NGO erkende entiteiten.

 

AttachmentSize
certificate1.JPG77.75 KB